|

Taxele şi impozitele pentru 2014, în dezbatere publică. Se propune majorarea cu 6%. Vezi exemple de calcul

Nivelul taxelor şi impozitelor locale ce ar urma să fie aplicate pentru anul fiscal 2014 la Cugir va fi supus dezbaterii publice, miercuri, 22 mai şi ulterior introdus pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local de joi, 23 mai. Se propune majorarea cu 6% faţă de cuantumul aplicat anul acesta, pe baza legislaţiei în vigoare. Pentru unele categorii de taxe, nivelul perceput rămâne neschimbat. Se ţine cont de faptul că anul acesta taxele au fost majorate doar cu 10%, în condiţiile în care diferenţa de inflaţie cerea o scumpire cu 16%, diferenţa fiind suportată anul viitor.

În raportul de specialitate al proiectului se arată că, având în vedere dispoziţiile art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora Consiliile locale adoptă hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal următor, întrucât pentru anul fiscal 2013 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.5/2013 privind reducerea cu 6% a valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în H.G. Nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, impozitele pentru 2014 sunt propuse pentru următoarea formă:

Impozitul şi taxa pe clădiri: datorat de persoanele fizice

– este anual şi se datorează pentru clădirile aflate în proprietate, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora, calculându-se conform  art.251 din  Legea nr. 571/2003 prin aplicarea cotei de 0,1%  asupra valorii impozabile a clădirii determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute  în anexa, parte integrantă a prezentului raport de specialitate.

Pe baza unor date ipotetice, calculul impozitului pe clădiri:

Zona A – apartament cu 2 camere – suprafaţă 48,96 mp; impozit clădiri 2013 = 114 lei; impozit clădiri 2014 = 120 lei.

Zona B – apartament cu 2 camere – suprafaţă 44,22 mp; impozit clădiri 2013 = 89 lei; impozit clădiri 2014 = 94 lei

Zona C – casă – suprafaţă 112,85 mp; impozit clădiri 2013 = 121 lei; impozit clădiri 2014 = 128 lei.

Impozitul şi taxa pe clădiri: datorat de persoanele juridice

– se calculează  conform art.253, alin.(2)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote între 0,25% şi 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitea agentului economic.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local între: 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.

Pentru anul fiscal 2014, în cazul persoanelor juridice, cota de impozitare ar urma să fie:

a) pentru clădiri reevaluate în ultimii trei ani cota de 1,25 % aplicată la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea agentului economic;

b) în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota de impozitare se stabileşte la 10 % , iar în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota de impozitare se stabileşte la 30 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

Pe baza unor date ipotetice: valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2012 este de 10.000 lei; anul 2013: 10.000 lei x 0.5%  = 50 lei impozit pe clădiri de plată; anul 2014: 10.000 lei x 1,25 %  =  125 lei impozit pe clădiri de plată.

Valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2010 este 10.000 lei; anul 2013: 10.000 lei x 10% = 1.000 lei; anul 2014: 10.000 lei x 10% = 1.000 lei

Valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2008 este 10.000 lei; anul 2013: 10.000 lei x 30% = 3.000 lei; anul 2014: 10.000 lei x 30% = 3.000 lei

c) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic se stabileşte la 5% din valoarea de inventar a clădirii.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri conform art 255 alin 2, a impozitului pe teren conform art 260 alin 2, a impozitului pe mijloacele de transport conform art 265 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10 % stabilită prin hotărâre a consiliului local. Se menţine şi pentru anul fiscal 2014.

Impozitul şi taxa pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în lei/ha, diferenţiat în funcţie de rangul localităţii şi zonarea acesteia potrivit anexei şi art.256 din Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal.

Dacă terenul din intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se determină prin înmulţirea nivelurilor prevăzute la art 258 alin.4 din Codul fiscal cu coeficienţii de corecţie de la alin.5 al aceluiaşi articol, diferenţiat de rangul localităţi.

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art.258, alin.6 şi cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.251, alin.5.

Se propune ca impozitul pe teren pentru anul fiscal 2014 să fie cel stabilit  prin H.G. Nr.1309/2012. Pe baza unor date ipotetice,

pentru terenurile cu construcţii: Zona A, teren cu suprafaţă de 400 mp; impozit 2013 = 248 lei, impozit 2014 = 262 lei; Zona B, teren cu suprafaţă de 400 mp; impozit 2013 = 168 lei, impozit 2014 = 178 lei; zona C, teren cu suprafaţă de 400 mp, impozit 2013 = 80 lei, impozit 2014= 85 lei

Pentru un teren intravilan înregistrat în Registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, de exemplu arabil, situat în zona A a oraşului şi având o suprafaţă de 10.000 mp: anul 2013, 10.000 mp (1 ha ) x 26 lei / ha x 3 (rang localitate) = 78 lei; anul 2014 10.000 mp (1 ha ) x 28 lei / ha x 3 (rang localitate ) = 84 lei.

Pentru un teren arabil aflat în extravilanul localităţii în suprafaţă de 10.000 mp în zona A: anul 2013, 47 lei /ha x 1 ha x 2.3 coef.clad. =  109 lei de plată; anul 2014, 50 lei /ha x 1 ha x 2.3 coef.clad. =  115 lei de plată.

Impozitul pe mijloacele de transport: Conform art 261 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, contribuabilii persoane fizice şi juridice care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează impozit asupra mijloacelor de transport care este anual, stabilindu-se în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru 200 cm3 sau fracţiune din aceasta. Pentru anul fiscal 2014, impozitele ar urma să rămână la nivelul anului 2013.

Exemple: în cazul unui autoturism Dacia cu capacitate cilindrică de 1289 cm3 – anul 2013 şi 2014, 1289 cm3 / 200 = 7 fracţii; 8 lei taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3, 8 lei x 7 fracţii  = 56 lei; în cazul unui autoturism  cu capacitate cilindrică de 2950 cm3, 2950 cm3 / 200 = 15 fracţii, 144 lei taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3, 144 lei x 15 fracţii  = 2.160 lei.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Beneficiarii serviciilor de reclamă, publicitate realizate sub diverse forme datorează bugetelor locale taxă de reclamă publicitate rezultată fie prin aplicarea unor cote între 1-3 % din valoarea contractului exclusiv TVA aferentă, fie în sumă fixă, în funcţie de suprafaţa afişului, panoului, în lei/an/mp.

Pentru anul fiscal 2014 se propune ca taxa prevăzută la art.271 să fie cea stabilită prin H.G. Nr.1309/2012:

o cotă de 3 % aplicată la valoarea contractului, exclusiv TVA aferentă, în cazul contribuabililor care beneficiează de serviciul de reclamă, publicitate; suma de 32 lei/mp în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică; suma de 23 lei /mp în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate.

Consiliile locale pot impune persoanelor care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. Termenul propus este 31 ianuarie a anului precedent.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi autorizaţii similare:

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice – în mediul urban: 69 lei în 2013 / 80 lei în 2014

Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare:  17 lei în 2013 / 17 lei în 2014

Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale: 28 lei în 2013 / 28 lei în 2014

Taxă pentru eliberarea Certificatului de producător:  60 lei în 2013 /  60 lei în 2014

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică: rămâne la valoarea de 300 lei

Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).

Impozitul pe spectacole datorat în condiţiile art. 273 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal de către contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă calculat în sumă fixă pe mp în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul mai puţin valoarea timbrelor instituite potrivit legii, având în vedere şi rangul localităţii . În aceste condiţii pentru anul fiscal 2014 se propun sume fixe: 0,5 lei / mp / zi în cazul videotecilor, 0,5 lei / mp / zi în cazul discotecilor.

Exemplu: o discotecă cu suprafaţa incintei de 100 mp unde se desfăşoară discotecă 4 zile într-o lună calendaristică – anul 2013: 100 mp x 3 lei / mp / zi x 3 (rangul localităţii) x 4 zile = 3.600 lei; anul 2014

100 mp x 0,5 lei / mp / zi x 3 (rangul localităţii) x 4 zile =  600 lei.

Taxa hotelieră: conform art.279, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal – pentru şederea într-o unitate de cazare, se instituie taxă hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice de pe raza oraşului Cugir prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=149931Publicat de pe 20 Mai 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...