|

De la 1 iulie: Primăria va administra direct pieţele şi târgurile din Cugir, după încetarea contractului cu SC Cugireana. Regulament şi închirieri

piata complexDin 1 iulie 2014, activitatea piețelor agroalimentare și a târgurilor care funcționează pe raza oraşului Cugir va fi gestionată direct de primărie, prin Serviciul Comunitar Local de Utilități Publice – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat. Propunerea a fost lansată spre aprobare consilierilor locali după ce societatea care administra pieţele, Cugireana SA, a intrat în lichidare şi contractul între primărie şi firmă încetează.

Potrivit proiectului ce va fi prezentat consilierilor locali în şedinţa de marţi, predarea-primirea bunurilor care au făcut obiectul contractului de dare în administrare încheiat cu SC Cugireana SA se va face pe bază de proces verbal încheiat de către o comisie care va numită prin dispoziție a primarului și lichidatorul judiciar Dorca Insolv IPURL. De asemenea, contractele de închiriere boxe încheiate de Sc Cugireana SA se prelungesc, în aceleaşi condiţii, până la data de 30 septembrie 2014.

Preluarea de la SC Cugireana SA a administrării pieţelor agroalimentare din Cugir şi trecerea la modul de administrare directă de către Primărie a acestora se impune în urma comunicării venite de la lichidatorul societăţii, după cum arată iniţiatorii proiectului de hotărâre CL.

Va fi supus aprobării şi regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţelor în oraşul Cugir.

Pieţele agroalimentare şi industriale cu caracter permanent din oraşul Cugir sunt Piaţa Complex (strada Mureşului, 2 A), Piaţa 1 Mai (strada 21 Decembrie 1989). Mai funcţionează şi Târgul de cereale (strada Griviţei)

Mărfuri comercializate, orar de funcţionare şi organizare

Piaţa Complex: suprafaţa totală 2.233 mp, suprafaţa platoului 995 mp, suprafaţă acoperită 1.238 mp.

Se comercializează legume şi fructe, lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, ouă, miere şi produse apicole, flori naturale şi artificiale, seminţe, produse industriale şi artizanale, alimentare şi nealimentare.

Există trei căi de acces spre hala acoperită: pe latura de Vest, spre strada I. Creangă, pe latura de Est, spre strada Mureşului şi pe latura de Nord, spre platoul descoperit şi parcare – o platformă dalată. Spaţii de parcare sunt pe latura de Vest, spre strada I.Creangă, pe latura de Est, spre strada Mureşului şi platforma dalată pe latura de Nord – platoul descoperit şi parcare, închiriată comercianţilor şi rezervată parcării autoturismelor riveranilor şi comercianţilor.

Pe platoul acoperit sunt mese pentru expunerea şi comercializarea produselor provenite de la producători agricoli din categoria: legume şi fructe, conserve, seminţe, plante aromatice, păsări vii etc. De asemenea, sunt spaţii specializate pentru comercializarea cărnii şi a produselor din carne (boxe), pentru comercializarea laptelui şi a produselor lactate, a produselor nealimentare, industriale, produse de uz gospodăresc şi industriale. Mai sunt spaţii de închiriere a cântarelor, de depozitare deşeuri şi grupuri sanitare.

Orarul de funcţionare:

– perioada de vară: luni – vineri orele 6.30 – 20.00, sâmbăta orele 6.30 – 14.30, duminica închis

– perioada de iarnă: luni – vineri orele 7.00 – 17.30, sâmbăta orele 6.30 – 14.30, duminica închis.

Piaţa 1 Mai: suprafaţă totală 2.258 mp, suprafaţă acoperită 368 mp.

Se comercializează legume şi fructe, lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, ouă, miere şi produse apicole, flori naturale şi artificiale, seminţe, produse industriale şi artizanale, alimentare şi nealimentare.

Are patru căi de acces către platforma dalată, şi îngrădită – platoul este acoperit în parte şi închiriat comercianţilor: 2 pe latura de Vest, una pe latura de Sud, spre strada Ciocârliei spre parcare – o platformă cimentată şi una spre latura de Nord spre strada Salcâmului. Deţine spaţii de parcare pe platforma betonată descoperită. Mesele sunt pentru expunerea şi comercializarea produselor provenite de la producători agricoli din categoria legume şi fructe, conserve, seminţe, ouă, miere şi produse apicole, plante aromatice, păsări vii, iar spaţiile sunt specializate pentru comercializarea produse nealimentare, industriale, produse de uz gospodăresc şi industriale.

Are spaţii de depozitare a deşeurilor şi spaţii închise – hala de lactate situată în strada strada 21 Decembrie 1989, nr.166 A, dar şi cele pecializate pentru comercializarea laptelui şi produselor lactate şi de închiriere a cântarelor.

Orarul de funcţionare:

– perioada de vară: duminica orele 6.30 – 14.30: luni – sâmbăta închis

– perioada de iarnă: duminica orele 7.00 – 14.30: luni – sâmbăta închis

Târgul de cereale: 1000 mp. Se comercializează cereale, seminţe, cartofi. Are o cale de acces strada Griviţei dotată cu platforma betonată, platoul este descoperit şi închiriat comercianţilor.

Orarul de funcţionare:

– perioada de vară: duminica orele 6.30 – 14.30: luni – sâmbăta închis

– perioada de iarnă: duminica orele 7.00 – 14.30: luni – sâmbăta închis

Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor şi administratorului pieţelor

Utilizatorii pieţelor au dreptul de a se informa uşor asupra tarifelor practicate în piaţă, să aibă acces gratuit la cântarul de verificare, să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează, să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei, să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei, iar producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic. Acestora li se adaugă drepturi specifice stabilite în contractele de închiriere.

Sunt obligaţi să afişeze preţurile pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale, să respecte legislaţia privitoare la desfacerea produselor, să etalaleze instrumentele de măsură, să folosească numai cântarele verificate din punct de vedere metrologic, să aibă inscripţionată denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale, afişată la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă. De asemenea, sunt obligaţi să menţină în permanenţă curăţenia la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi să transporte gunoiul la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul, să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, să nu ofere mărfurile spre vânzare, din mers, sau înainte ori după ora de deschidere/închidere a pieţei.

Administratorul pieţei (primăria) verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi, dacă utilizatorii pieţei au afişate numele, sediul social şi preţurile, afişează la loc vizibil şi în mod lizibil Regulamentul, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă, sprijină organele de control autorizate, nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia. De asemenea, stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora, asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor, controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu. Totodată, asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei, asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor şi seminţelor, asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor, asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar.

De asemenea, primăria organizează licitaţia publică pentru închirierea de spaţii comerciale (boxele din hala acoperită) şi loturi pentru amplasarea chioşcurilor/tonetelor/tarabelor/corturilor pe platoul descoperit din incinta Pieţei agroalimentare;

Uilizatorii pieţelor pot fi persoane juridice – producători agricoli care desfăşoară ca activitate secundară activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor în baza Autorizaţiei de funcţionare; persoane autorizate de Registrul Comerţului, posesori de Certificat de înregistrare de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în conformitate cu activitatea de producător – întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi persoane fizice autorizate, inclusiv meşteşugari, care desfăşoară ca activitate secundară de comercializare cu amănuntul a produselor în baza autorizaţiei de funcţionare şi producători agricoli: persoane fizice şi juridice care desfăşoară o activitate de producţie agricolă de produse primare în mod individual sau în formă asociativă (producători agricoli – persoane fizice, posesoare de Certificat de producător valabil pentru anul agricol în curs; persoane autorizate de Registrul Comerţului, posesoare de Certificat de înregistrare cod CAEN în conformitate cu activitatea de producător individual şi asociaţiile acestora, care îşi comercializează propriilr produse agricole şi agroalimentare, în baza Certificatului de producător; persoane juridice – care desfăşoară activitatea de comercializare cu amănuntul în baza Autorizaţiei de funcţionare; persoane fizice – care îşi vând ocazional bunurile proprii în piaţă, potrivit specificului pieţei).

Activitatea comercială prestată de către producători, aşa cum aceştia sunt prevăzuţi la articolul precedent, se poate desfăşura numai având la bază documentele legale care să ateste calitatea de producător persoană fizică sau persoană juridică. La solicitarea personalului administraţiei pieţei şi a organelor de control, aceştia sunt obligaţi să prezinte documentele de atestare a legalităţii actului comercial efectuat: Certificat de producător, Certificat de Înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cod CAEN în conformitate cu activitatea de producător, documente de funcţionare şi constituire a persoanei juridice, act de identitate, documente de provenienţă pentru produsele comercializate.

Accesul în piaţă al producătorilor, repartizarea la mese şi la cântare se face conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a Certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare, pe bază de Certificat de producător original – vizat trimestrial, act de identitate.

Producătorii au dreptul la folosirea locurilor publice de desfacere în pieţe, depunând în acest sens o cerere către Primărie (Administraţia pieţei), însoţită de copii după documentele care atestă calitatea de producător şi/sau comerciant şi după actul de identitate. Cererea se va depune cu maxim 30 de zile înainte de data de la care se solicită locul de vânzare, iar răspunsul se va comunica solicitantului în timp util, după verificarea documentelor depuse şi în limita numărului de locuri disponibile existente pe piaţă în sectorul respectiv.

Ocuparea unui loc de vânzare la mese pe platoul acoperit sau un loc de amplasare a chioşcurilor/tonetelor/tarabelor/corturilor pe platoul neacoperit se face după încheierea unui Contract de rezervare masă/amplasament şi achitarea unui Abonament eliberat de Administraţia pieţei, plata acestuia făcându-se după aprobarea cererii, în perioada 25-30 ale lunii în curs pentru trimestrul următor.

Timpul maxim acordat de ocupare a unui loc de vânzare la mese pe platoul acoperit sau pentru amplasarea chioşcurilor/tonetelor/tarabelor/corturilor pe platoul neacoperit este de 3 luni (trimestru), putând fi prelungit prin acordul părţilor cu condiţia respectării prevederilor prezentului Regulament.

Încasarea texelor de piaţă şi a contravalorii serviciului de rezervare a locurilor de vânzare (mese pe platoul acoperit sau pentru amplasarea chioşcurilor /tonetelor /tarabelor /corturilor pe platoul neacoperit) se face de către casierii pieţei conform unei Proceduri specifice serviciului.

La data ocupării locului de vânzare, Administratorul pieţei este obligat să înscrie în Registrul de evidenţă special înfiinţat datele de identificare ale persoanelor fizice, juridice sau a asociaţiilor familiale care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, data, seria şi numărul chitanţei care atestă plata chiriei.

La data ocupării locului de vânzare, Administratorul pieţei va afişa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, Talonul de identificare a producătorului agricol sau, după caz, a comerciantului persoană juridică.

Utilizatorii care solicită rezervarea unui loc de vânzare pot emite pretenţii numai după achitarea şi numai pentru perioada pentru care s-a achitat contravaloarea rezervării locului. Tarifele de rezervare se încasează la caseria Primăriei sau de Administratorul pieţei, cu emiterea ulterioară a facturii corespunzătoare.

Utilizatorii care solicită şi îşi fac rezervare pentru locurile de vânzare nu sunt scutiţi de la plata taxei zilnice. Utilizatorii pieţei care au depus cerere pentru rezervarea unui loc de vânzare şi nu au achitat la timp aonamentul nu li se va mai aproba o altă cerere de rezervare.

Închirierea de spaţii comerciale (boxele din hala acoperită) se face prin licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preţ oferit, închirierea se organizează în luna decembrie, contractul încheindu-se pe un an, iar preţul de pornire la licitaţie este conform hotărârii de consiliu local.

În vederea organizării licitaţiei pentru închirierea de spaţii comerciale (boxele din hala acoperită) se pune la dispoziţia celor interesaţi să participe la licitaţie, contra cost dosarul de participare care cuprinde toate informaţiile necesare.

Producătorii sunt responsabili în faţa consumatorilor şi a organelor de control pentru calitatea produselor oferite la vânzare şi răspund pentru respectarea normelor de igienă, producere, prelucrare şi comercializare a produselor.

Pentru produsele de origine animală destinate comercializării, producătorii au obligaţia de a se înregistra la DSVSA. Comercializarea produselor din carne, a laptelui şi ale produselor lactate, ale ouălor se va face în locuri special amenajate prevăzute cu vitrine frigorifice / vitrine, asigurându-se normele de igienă.

Vânzarea şi expunerea produselor se face numai pe mesele şi în locurile repartizate de către Administratorul pieţei, fiind interzisă vânzarea produselor pe suprafaţa căilor de circulaţie, pe trotuare, pe paviment, cât şi în afara sectoarelor aprobate sau alte locuri decât cele repartizate în cadrul pieţei.

Contravenţii şi sancţiuni:

Constituie contravenţie şi se sancţionează dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:

– nerespectarea prevederilor privind obligaţiile utilizatorilor pieţei agroalimentare se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

– nerespectarea prevederilor privind obligaţiile utilizatorilor pieţei agroalimentare se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament se face de către Primarul Oraşului Cugir sau împuterniciţii acestuia, Poliţia Locală şi alte organe de control abilitate potrivit legii.

În cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate, o dată cu aplicarea sancţiunii se dispune şi evacuarea utilizatorului contravenient din incinta pieţei, interzicându-i-se a mai comercializa produse în incinta pieţei.

Închirierea boxelor de la Piaţa Complex se face prin licitaţie publică deschisă cu strigare, organizată în data de 12 decembrie 2014, ora 12.00. Data până la care se poate depune documentaţia: 11.12.2014, ora 16.00. Taxa de participare la licitaţie este de 10 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 50 lei.

Valoarea iniţială de pornire la licitaţie este 480 lei/lună/boxă/11,42 mp/boxă=42,03 lei/lună/mp pentru anul 2014.

Chiriaşul datorează proprietarului impozit pentru bunul închiriat.

Spaţiile pentru care se organizează licitaţia: specializate pentru comercializarea cărnii şi a produselor din carne – boxe: nr. 1, 2, 3 şi 4 (3,2 m x 3,57 m, adică 11,42 mp), nr. 5 (3,15 m x 3,4 m, respectiv 10,71 mp); specializate pentru comercializarea laptelui şi a produselor lactate; specializate pentru comercializarea produse nealimentare, industriale, roduse de uz gospodăresc: boxele 6, 7 şi 8 (3,15 m x 3,4 m = 10,71 mp, boxa 9 (8,9 mp), boxa 10 (2,75 m x 2,65 m = 7,29 mp), boxa 11 (4,2 m x 2,8 m = 11,76 mp), boxa 12 (11,76 m x 20,54 m = 32,33 mp); specializate pentru comercializarea altor produse alimentare / industriale.

Spaţiile comerciale sunt dotate cu instalaţii electrice în stare de funcţinare, (1 bec şi o priză), fără contor de energie electrică pasant.

Documente de înscriere la licitaţie: cererea de înscriere la licitaţie cu datele de identificare a ofertantului, datele de identificare a bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie, precizări cu privire la acceptarea de către ofertant a prevederilor întregii documentaţii de licitaţie (declaraţie). Va fi însoţită de actul de identitate sau paşaportul persoanei participante (copie) pentru ofertanţi persoane fizice, certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (pentru societăţile comerciale, I.I., PF şi AF), autorizaţia eliberată în baza Legii nr.507/2002 sau a Legii nr.300/2004 (pentru PF şi AF care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, în copie); actul constitutiv al societăţii comerciale (statut); certificatele fiscale eliberate de Autorităţile Locale (Impozite şi Taxe Locale şi Administraţia Finanţelor Publice) atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice; actul care atestă împuternicirea dată participantului de către ofertant pentru a participa la licitaţie în numele său (dacă este cazul); certificat de producător valabil pentru anul agricol în curs; dovezile de plată a taxei şi a garanţiei de participare la licitaţie.

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=152897Publicat de pe 20 Iun 2014. Publicat in BREAKING NEWS, ECONOMIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “De la 1 iulie: Primăria va administra direct pieţele şi târgurile din Cugir, după încetarea contractului cu SC Cugireana. Regulament şi închirieri”

  1. este foarte frumos cum arata in imagine parca sunt tiganii cu corturile

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...